گردشکده و هتل ساحلی چونچنان

هوایی پاک به دور از هرگونه آلودگی اقامتی واقعا ساحلی طبیعتی بکر و فوق العاده